A K T U A L N O Ś C I


XXXVII SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 21 września 2010 roku (wtorek) o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o odbudowie infrastruktury na terenie gminy po powodzi oraz pomocy udzielonej poszkodowanym w wyniku powodzi i osuwisk ziemi.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy, Przewodniczących Komisji i Radnych Rady Powiatu z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy Pleśna za okres I półrocza 2010 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli rozwiązania Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.
 10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pleśna.
 11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.05.00-12-241/10 pn. "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna" w ramach Poddziałania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.05.00-12-351/10 pn. "Potrafię więcej…" w ramach Poddziałania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010.
 14. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania wykraczającego poza budżet Gminy Pleśna na 2010 r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Zapytania zaproszonych gości - odpowiedzi.
 17. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna