A K T U A L N O Ś C I


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY PLEŚNA NA OKRĘGI WYBORCZE

Zgodnie z przepisami ustawy z dni 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, ze zm.) wybory do rad gmin na następną kadencję w latach 2014-2018 przeprowadzane będą w okręgach jednomandatowych. Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych. Podziału Gminy na okręgi wyborcze dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta.

Liczba okręgów wyborczych uzależniona jest od liczby radnych wybieranych w danej Gminie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym liczba radnych w gminach do 20 000 mieszkańców wynosi 15.

W związku z powyższym, przedstawiony projekt uchwały Rady Gminy zakłada podział Gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady Gminy wybierany będzie 1 radny.

Podziału na okręgi wyborcze dokonano na podstawie jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców Gminy przez liczbę wybieranych radnych. Liczba mieszkańców Gminy na koniec trzeciego kwartału tj. 30.09.2012 r. wynosiła 11940. Ustalona w oparciu o powyższą zasadę norma przedstawicielstwa w Gminie Pleśna wynosi: 796.

W przedstawionym podziale uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest sołectwo. Łączenia lub dzielenia sołectw na 2 lub więcej okręgów wyborczych dokonano z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna pok. Nr 15, I piętro lub telefonicznie pod nr telefonu 14 6 798 170 wew. 29.

Uwagi do przedstawionego projektu uchwały można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Pleśna pok. Nr 8, I piętro lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@plesna.pl.


PROJEKT UCHWAŁY.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna