A K T U A L N O Ś C I


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!! - "JEDNO OKIENKO"

Od dnia 31 marca 2009 roku weszły nowe przepisy dotyczące działalności gospodarczej. Obecnie osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tylko w Urzędzie Gminy i jest on jednocześnie zgłoszeniem do ZUS bądź KRUS, Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego, jest to tzw. ,,jedno okienko". Formularze tego wniosku można pozyskać ze strony internetowej Ministerstwa gospodarki: www.mg.gov.pl, albo w Urzędzie Gminy pokój nr 7,I piętro. Wniosek ten jest zarówno wnioskiem o wpis do ewidencji, o zmianę danych, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz zawiadomieniem o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może złożyć urzędowy wniosek jako formularz papierowy złożony osobiście, albo przez pełnomocnika, może być także przesłany listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu, można również przesłać elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy bez podpisu elektronicznego i wtedy wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia podpisu. Dopuszcza się także opcję elektronicznego przes łania z podpisem elektronicznym, tzw. ,"zero okienka". Nowością jest to, że złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie, czy też o zmianie wpisu, nie podlegają żadnym opłatom.

Zaświadczenie wydane po 31 marca zawiera dodatkowe informacje odnośnie NIP-u, telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna