A K T U A L N O Ś C I


Gmina Pleśna laureatem konkursu UNDP Polska.

Gmina Pleśna, jako jedna z czterech gmin, wygrała ogólnopolski konkurs "Budżet Równych Szans" przeprowadzony przez Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP) będące integralną częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W lipcu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się ogłoszenie wyników konkursu; zwycięskim gminom dyplomy wręczyli Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz dyrektor Biura Projektowego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce Kamil Wyszkowski.

Nagrodą w konkursie jest 6-miesięczne wsparcie merytoryczne o wartości 10 000,00 zł w zakresie opracowania i wdrożenia elementów budżetu wrażliwego na płeć, w tym analizy wydatków i planów inwestycyjnych pod kątem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Wsparcie zakłada porady eksperckie, warsztaty, szkolenia. Dodatkowo, efekty pracy zostaną upowszechnione w ramach dobrych praktyk. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna