A K T U A L N O Ś C I


Pieniądze z PROW na gospodarkę odpadami.

DW środę, 25 lipca członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys wręczył umowy na realizację projektów dofinansowanych w ramach konkursu ogłoszonego dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W naszej gminie realizowane będzie zadanie dotyczące utworzenia i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych, którego wartość wynosi 108 436,80 zł (w tym dofinansowanie to 64 800,00zł). W ramach projektu w każdej wsi powstaną punkty selektywnej zbiórki odpadów wyposażone w 5 pojemników: na papier, na plastik, na metal, na szkło, na odpady wielomateriałowe. Dodatkowo w pięciu miejscowościach (Rzuchowa, Lichwin, Pleśna, Janowice i Szczepanowice) w punktach selektywnej zbiórki odpadów postawione zostaną kontenery na odpady wielkogabarytowe, które zostaną ogrodzone. Raz z tygodniu w wyznaczonym dniu będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Realizację zadania przewidziano na kolejny rok. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna