A K T U A L N O Ś C I


NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W RAMACH NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2011

Na podstawie art. 18, pkt. 2, lit. d) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 47, poz. 277) Wójt Gminy Pleśna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. ukończone 18 lat,
 2. wykształcenie co najmniej średnie,
 3. dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows,
 4. znajomość funkcjonowania systemu GPS (spis będzie realizowany za pomocą urządzeń elektronicznych typu hand-held),
 5. sprawność fizyczna (praca w terenie),
 6. komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów,
 7. preferowane osoby bezrobotne, studenci studiów zaocznych lub osoby pracujące na niepełny etat.

Harmonogram naboru:

 1. Złożenie wymaganych dokumentów do dnia 20 grudnia 2010 r. do godz. 10.00.
 2. W zależności od ilości otrzymanych ofert zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 20 grudnia 2010 r., godz. 14.00.
 3. Odbycie szkolenia na rachmistrzów spisowych.
 4. Kandydaci na rachmistrzów spisowych po ukończeniu szkolenia wraz z pozytywnym wynikiem egzaminu kończącego szkolenie podpiszą umowy zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego.

Dokumenty wymagane do złożenia:

 1. życiorys (CV) - zawierający obowiązkowo numer telefonu kontaktowego,
 2. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. oświadczenie kandydata o znajomości obsługi komputera,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 8. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pleśnej, I piętro, p. nr 9

Termin składania dokumentów: 20 grudnia 2010 r. do godz. 10.00.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna