A K T U A L N O Ś C I


Gmina Pleśna laureatem konkursu "Małopolska Czysta Gmina"

Gmina Pleśna zajęła drugie miejsce i zdobyła nagrodę w wysokości 20 tys. zł w konkursie "Małopolska Czysta Gmina" organizowanym przez Województwo Małopolskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem konkursu jest promowanie samorządów gminnych, które tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kryteriami oceny było m.in. terminowe przyjęcie obligatoryjnych uchwał w sprawie nowego systemu gospodarki komunalnej, sposób i skuteczność przeprowadzonej kampanii informacyjnej z zakresu gospodarki komunalnej, kompleksowość organizacji gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby recyklingu i odzysku.

Nagroda zostanie przeznaczona na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. zakup pojemników do segregacji odpadów do instytucji publicznych i oświatowych, pojemników na przeterminowane lekarstwa, druk ulotek o tematyce związanej z segregacją odpadów oraz na prace inwestycyjne w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna