A K T U A L N O Ś C I


AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY PLEŚNAW lipcu 2013r. Urząd Gminy w Pleśnej przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pleśna, która przeprowadzona zostanie przez ekspertów z krakowskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA.

Prace polegają na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej społeczności lokalnej. Chcemy powiązać zadania, które zostaną zapisane w Strategii, z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego. Dzięki temu zwiększą się szanse naszej Gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych (w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020) na istotne dla jej rozwoju przedsięwzięcia. Dla efektywnej realizacji tego przedsięwzięcia powołany został zespół roboczy pod nazwą Konwentu Strategicznego, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk lokalnych naszej Gminy. Zadaniem Konwentu będzie wypracowanie założeń aktualizowanej Strategii Rozwoju. Podczas pierwszego spotkania, za pomocą metod diagnozy, określono mocne i słabe strony Gminy Pleśna, szanse oraz zagrożenia.

Analiza SWOT - Gmina Pleśna

Podczas kolejnych spotkań roboczych zidentyfikowane zostaną potencjały rozwojowe naszej Gminy oraz nowe zadania realizacyjne. Chcemy również, aby cele i zadania Strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania naszych mieszkańców, dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesyłania do dnia 22 lipca propozycji zadań istotnych do realizacji dla rozwoju naszej Gminy.

Propozycje należy przesyłać na adres: gmina@plesna.pl

Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Pleśna:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Plesna/podmiotowe/Strategia/Dokumenty/

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pleśna prowadzona jest w ramach projektu pn. "Nowoczesne Zarządzanie Publiczne", finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie PO KL 5.2.1) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna