A K T U A L N O Ś C I


Konsultacje społeczne uchwały o inicjatywie lokalnej

Wójt Gminy Pleśna zaprasza wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i do zgłaszania ewentualnych uwag.

Planowane przyjęcie nowej uchwały o inicjatywie lokalnej jest wynikiem udziału Gminy Pleśna w projekcie Fundacji BIS pn. "Samorząd z inicjatywą", którego celem było przetestowanie mechanizmu inicjatywy lokalnej przez mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie doświadczeń z udziału w ww. przedsięwzięciu opracowano nową uchwałę o inicjatywie lokalnej, w której:

. rozszerzono i uszczegółowiono postępowanie w sprawie inicjatywy lokalnej,
. rozszerzono listę informacji, które powinny zostać zawarte we wniosku o realizację inicjatywy lokalnej oraz listę wymaganych załączników,
. uszczegółowiono kryteria oceny wniosków,
. przedstawiono przykładowy wzór wniosku składanego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uwagi i sugestie do proponowanych zmian można przesłać na adres poczty elektronicznej gmina@plesna.pl do dnia 19 sierpnia 2013r.

Nowa uchwała o inicjatywie lokalnej zostanie przyjęta podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Pleśna.

Obowiązująca uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/750002DF-A948-4721-B771-F023CAA1F676/1120249/120.pdf

Projekt nowej uchwały (na czerwono zaznaczono proponowane zapisy; przekreślono dotychczasowe zapisy, które zostaną usunięte):

projekt uchwały do pobrania

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna