A K T U A L N O Ś C I


                          

PROGRAM AKTYWIZACJI W GMINACH TARNÓW, PLEŚNA I SKRZYSZÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej podobnie jak w roku ubiegłym realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Gminą Tarnów i Skrzyszów w ramach Poddziałania 7.1.1

W miesiącach od sierpnia do grudnia 2009 r. rozpoczyna się cykl szkoleń dla osób niepracujących, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Pleśna w ramach projektu "Z bezradności do aktywności – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów".

Szkolenia te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz ze środków budżetu państwa.

Priorytet VII. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie

1. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tematyka szkoleń:

  1. Trening umiejętności interpersonalnych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
  2. Indywidualne doradztwo zawodowe.
  3. Spotkania z psychologiem i pedagogiem.
  4. Kurs obsługi komputera
  5. Praktyczny kurs gotowania.
  6. Florystyka
  7. Elementy kroju i szycia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, finansowanyw ramach realizowanego projektu.

Wszelkich informacji w sprawach szkoleń udziela Kierownik GOPS Pleśna Elżbieta Iwaniec tel. 014 6798170 wew. 24, 39.

Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna