A K T U A L N O Ś C I


Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna

Podaję do publicznej wiadomości, iż na okres 21 dni tj. od 18.03.2013 r. do 8.04.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Gminy Pleśna wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Wykaz Nr 1/2013
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KATASTRU NIERUCHOMOŚCI Działka nr ew. 575/1, obręb Janowice, gm. Pleśna,

Dec. G.III.7228/30/15/94

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 3.79 ha
PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA GMINY PLEŚNA Załącznik nr 2
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA  NIERUCHOMOŚCI Działka przeznaczona do dzierżawy pod eksploatacje zbilansowanego kruszywa:

- powierzchnia złoża: 16.8 tys. m2,

- przewidywana wielkość rocznego wydobycia: poniżej 20000 m3

gdzie dzierżawca otrzyma dokumentację złoża w celu uzyskania koncesji

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ok. 6 miesięcy od podpisaniu umowy dzierżawy, co uzależnione będzie od uzyskania przez dzierżawcę koncesji
CENA WYWOŁAWCZA  5000 zł + VAT   miesięcznie,
ZASADY ORAZ TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Do czasu uzyskania koncesji:

czynsz w wysokości 70zł + podatek VAT (wynikający z właściwych przepisów) - płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca;

Po uzyskaniu koncesji:

Czynsz z przetargu nieograniczonego + podatek VAT (wynikający z właściwych przepisów) - płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca;

Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości;

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
OKRES DZIERŻAWY 5 lat.
FORMA PRZETARGU Przetarg pisemny nieograniczony


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna