A K T U A L N O Ś C I


GIMNAZJUM W RZUCHOWEJ NOSI IMIĘ ARMII KRAJOWEJ

W piękny słoneczny poranek 3 marca 2012r. spotkaliśmy się w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Rzuchowej. Mszę św. koncelebrowali: ks. biskup Andrzej Jeż w intencji gimnazjum w Rzuchowej, ks. Józef Bobowski proboszcz parafii Pleśna w intencji zmarłych żołnierzy AK oraz ks. Jan Burdek proboszcz parafii Rzuchowa w intencji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej w dniu jej święta.
Po mszy w towarzystwie orkiestry przy Zakładach Azotowych pod dyrekcją Bartłomieja Szułakiewicza i Czesława Sroki przemaszerowaliśmy do szkoły, gdzie uroczystość była kontynuowana. Wójt gminy Pleśna pan Stanisław Burnat odczytał uchwałę o nadaniu imienia, a następnie uchwałę o nadaniu sztandaru.
Sztandar, poświęcony w czasie mszy przez ks. biskupa, został ufundowany przez społeczność Rzuchowej, Szczepanowic i Dąbrówki Szczepanowskiej, a jego drzewiec ufundowali nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej.
Podczas uroczystości uczniowie z wielką dumą prezentowali sztandar Publicznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rzuchowej. Mamy nadzieję, że w swym życiu będą oni wcielali naczelne wartości Armii Krajowej - BÓG, HONOR, OJCZYZNA, widniejące na rewersie sztandaru.
Nasza szkoła od wielu lat współpracuje ze ŚZŻAK. Wyrazem tej współpracy jest przekazanie nam izby pamięci ŚZŻAK Koło w Pleśnej. Z wielkim wzruszeniem przeżyliśmy także moment przekazania sztandaru ŚZŻAK Koło w Pleśnej na ręce dyrektor szkoły, jako dowód zaufania, także w wierne kontynuowanie wartości żołnierzy AK. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pleśnej dokonał tego pan Pułkownik Zdzisław Baszak - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów. Fakt ten jest dla naszej szkoły wielkim honorem i wielkim zobowiązaniem, któremu będziemy starać się sprostać, jako społeczność Publicznego Gimnazjum imienia Armii Krajowej i Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Rzuchowej.
Także część artystyczna dostarczyła zebranym kolejnych wzruszeń. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem prezentowali program, przygotowany pod kierunkiem pani Doroty Kawy i pani Agaty Ciesielskiej. Pieśni śpiewane przez chór Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej pod opieką pani Doroty Przęczek sprawiły, że wielu z zebranych aktywnie współuczestniczyło w uroczystości.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością zacni goście m.in. Ksiądz Biskup - Andrzej Jeż, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Tarnowskiego - Mieczysław Kras, Poseł na Sejm RP - Michał Wojtkiewicz, Wójt Gminy Pleśna - Stanisław Burnat, Dyrektor Delegatury w Tarnowie - Urszula Blicharz, Pułkownik - Zdzisław Baszak - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów.
Za obecność, modlitwę, skierowane słowa i gratulacje serdecznie wszystkim dziękujemy. Wyrazy wdzięczności kieruję także do osób i instytucji, które wspierały nas w całym procesie przygotowań i przebiegu uroczystości. Bardzo dziękuję:
- Starostwu Powiatowemu za pomoc w odnowieniu izby pamięci oraz ufundowanie nagród w konkursie "Działalność AK na ziemi tarnowskiej",
- Panu Wójtowi Gminy Pleśna, radnym, urzędnikom Gminy Pleśna za życzliwą atmosferę,
- ŚZŻAK Okręg Tarnów za wszelkie wsparcie i wypożyczenie wystawy prezentującej działalność Armii Krajowej na ziemi tarnowskiej,
- Orkiestrze przy Zakładach Azotowych, która podkreśliła swoją obecnością podniosły charakter uroczystości,
- Firmie Bristol za elegancję i pomoc przy organizacji poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców i szkolną kuchnię,
- Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna za pomoc logistyczną,
- Straży Pożarnej w Rzuchowej i Straży Pożarnej w Szczepanowicach oraz wielu rodzicom i sponsorom,
- Drukarni ASTERIAS za pomoc w publikacji folderu i gazetki,
- wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej za zaangażowanie i odpowiedzialność.
Na zakończenie uroczystości powiedziałam, że wszystko co przeżyliśmy w jej trakcie, będzie dla nas inspiracją do dalszego działania. Przyjęcie imienia Armii Krajowej nakreśliło charakter naszej szkoły. Wierzę, że jesteśmy i będziemy szkołą wychowującą godnych spadkobierców idei Armii Krajowej.

Małgorzata Czernecka 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna