A K T U A L N O Ś C I


XVI SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 30 marca 2012 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przekazanie listu gratulacyjnego dla Norberta Kuczery.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV i XV sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy. i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej za 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubince.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2012 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z dożywianiem uczniów oraz przekazania dotacji na dofinansowanie tego zadania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pleśna na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018".
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pleśna w 2012 roku"
 21. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pleśna za 2011 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna