A K T U A L N O Ś C I


IV SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 21 stycznia 2011 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna odbędzie się IV sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy , Przewodniczących Komisji i Radnych Rady Powiatu z działalności międzysesyjnej.
 5. Zapytania , wnioski i interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Pleśna na 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości .
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Zapytania, uwagi i wnioski - odpowiedzi.
 13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna