A K T U A L N O Ś C I


WYBORY ŁAWNIKÓW

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników.pdf

Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc

Druk oświadczenia.pdf

Lista osób popierających kandydata na ławnika.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna