A K T U A L N O Ś C I


                          

ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT

W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Lichwinie realizowany był projekt "Edukacja drogą do lepszej przyszłości" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 70 uczestników/ uczestniczek, co stanowi 88% uczniów naszej szkoły. Zrealizowanych zostało 253 godziny zajęć wyrównawczych (z. zintegrowane dla kl. I - III oraz zajęcia z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego w kl. IV - VI), 69 godzin zajęć kół zainteresowań w kl. IV - VI (koło j. angielskiego, koło matematyczno- przyrodnicze i informatyczne).W klasach I - III naprzemiennie raz w tygodniu odbywały się zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. U dzieci rozwijano umiejętności w zakresie poprawnego wypowiadania się, czytania, pisania oraz liczenia. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w/w zajęciach, na których wykorzystywano pomoce ze środków projektowych.

Na zajęciach wdrażano programy, który zostały przyjęte i zatwierdzone przez koordynatora projektu. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono wśród uczestników wszystkich zajęć trzy ankiety, których założeniem było sprawdzenie poziomu motywacji i samooceny uczniów. Podczas zajęć przestrzegano zasady równości szans płci.

W celu efektywniejszej realizacji programów zakupiono podręczniki, zeszyty ćwiczeń i inne materiały metodyczne. Beneficjenci otrzymali także zeszyty, długopisy i teczki. Ze względu na to, że zajęcia odbywały się po lekcjach, uczestnicy/ uczestniczki otrzymywali zestawy żywieniowe: drożdżówkę i sok.

Jednym z zasadniczych założeń projektu "Edukacja drogą do lepszej przyszłości" było wzbudzanie zainteresowania uczniów/uczennic przedmiotami przyrodniczo- matematycznymi. W tym celu odbyły się cztery wyjazdy edukacyjne. W grudniu uczennice i uczniowie klas I- III zwiedzali Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, natomiast uczennice i uczniowie klas IV- VI zapoznali się z przyrodą regionu zwiedzając okolice Dębna, Ciężkowic i Tuchowa.

W czerwcu młodsi beneficjenci pojechali do Dębna i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Jako pierwszy dzieci zwiedziły zamek w Dębnie. Uczniowie z ciekawością oglądali poszczególne ekspozycje wyposażenia wnętrz zamkowych. Mogli zobaczyć: salę historyczną ukazującą dzieje zamku w Dębnie, salę rycerską urządzoną jako staropolską świetlicę zamkową, Kaplicę ze sprzętami liturgicznymi i obrazami, najcenniejsze zabytki znajdujące się w ,,Skarbcu'' wyposażonym w kolekcję ,,czarnych mebli''. Ponadto ciekawie wyposażoną ,,winnicę'' i kuchnię. Niezapomniane wrażenie sprawiło dzieciom spotkanie z Białą Damą w zamkowej wieży.

Następnym punktem wycieczki były Ciężkowice, gdzie znajduje się niewielkie, ale bardzo ciekawe Muzeum Przyrodnicze, w którym zgromadzono kolekcję dwustu gatunków rzadkich ptaków, pół tysiąca sztuk owadów i innych zwierząt z podkarpackich lasów oraz efektowne trofea łowieckie. Jest to dorobek kolekcjonerski Państwa Tomków. Ponadto w Muzeum dzieci mogły obejrzeć jaskinię nietoperzową, przykłady żerowisk i rośliny naszych lasów.

Ostatnim punktem wycieczki było "Skamieniałe Miasto" czyli rezerwat, w którym głównym przedmiotem ochrony są malownicze skałki zbudowane z piaskowca nazywanego ciężkowickim. Skałki te posiadają oryginalne kształty - można w nich odnaleźć starodawne miasto z ratuszem, warowniami, basztą i kościołem, oraz zaklęte w kamień postacie ludzi i zwierząt. Nazwa powstałego w 1974r rezerwatu została przyjęta z podań ludowych.

Dzieci bardzo uważnie słuchały informacji przekazywanych im przez przewodników, zadawały liczne pytania, aby zaspokajać swoją ciekawość, co świadczy o tym, że warto najmłodszych zapoznawać z historią, kulturą i przyrodą najbliższego regionu.

Z kolei starsi uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w wyjeździe do Krakowa. Poznawali przeszłość i teraźniejszość Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Maius, Collegium Novum).Samodzielnie przeprowadzali doświadczenia i obserwacje zwiedzając interaktywną wystawę "Świat zmysłów".

Ciekawym doświadczeniem było również zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego z przepiękną katedrą, w tym wyprawa stromymi schodami na wieżę, by zobaczyć największy i najsłynniejszy w Polsce dzwon "Zygmunta", Po Wawelu przyszła kolej na wizytę na Rynku Głównym, a także spacer zabytkowymi uliczkami Krakowa.

Jako ostatni punkt wycieczki zaplanowany był Ogród Botaniczny UJ. Ciekawość dzieci wzbudziły niezwykłe okazy zgromadzonych tu roślin, które pochodzą z różnych stron świata. Spacer ogrodowymi alejkami był dla uczniów prawdziwym wytchnieniem po mocno napiętym programie wycieczki po Krakowie.

Mamy nadzieję, ze projekt realizowany w naszej szkole od grudnia 2009 do czerwca 2010r. przyniesie spodziewane efekty, w tym przyrost nie tylko wiedzy uczniów, ale także zainteresowania zdobywaniem wiedzy i motywacji do dalszej nauki.


Iwona Zychowicz - Piszczek
Elżbieta Sroka
Katarzyna Malec

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna