A K T U A L N O Ś C I


WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 ROK

W związku z przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Pleśna na 2010 rok, informuję radnych, sołtysów, grupy mieszkańców, oraz reprezentantów grup społecznych o możliwości składania wniosków do projektu budżetu. Wniosek musi obejmować: nazwę zadania, opis zakresu zadania, uzasadnienie jego realizacji.

Wnioski do projektu budżetu na 2010 rok będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Pleśna pokój nr 9, do dnia 5 października 2009 roku.

Wnioski będą stanowić materiał planistyczny do projektu budżetu na 2010 rok.


Wzór wniosku
Zarządzenie Nr V/407/09 Wójta Gminy Pleśna w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna