A K T U A L N O Ś C I


GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2013

W niedzielę 07 lipca 2013 r. na stadionie sportowym Ośrodka Relax w Łowczówku odbyły się XV zawody sportowo - pożarnicze o puchar Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa i Wójta Gminy Pleśna Pana Stanisława Burnata.

Zgodnie z regulaminem, celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności:
- mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
- ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
- popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnienia ochrony przeciwpożarowej,
- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane były w 2 konkurencjach:
1) ćwiczenie bojowe,
2) sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Organizatorem a zarazem komendantem zawodów był Komendant Gminny dh Jan Kubicz, którego obowiązki polegały między innymi na:
- przygotowaniu placu ćwiczeń, parkingów i dojazdów zgodnie z wymogami odpowiednich
regulaminów,
- przeprowadzeniu odpraw z dowódcami drużyn i kierownikami reprezentacji,
- zapewnieniu warunków bezpieczeństwa, ładu i porządku na placu ćwiczeń oraz dyscypliny
wśród uczestników zawodów,
- zapewnieniu zgodnego z harmonogramem przebiegu zawodów,
- przy współudziale sędziego głównego i sędziów konkurencji sprawdzenie urządzenia placu,
stanu sprzętu na torach, a także systemu zaopatrzenia w wodę do ćwiczeń,
- usuwaniu przed rozpoczęciem zawodów oraz podczas ich trwania dostrzeżonych przez
sędziego głównego zawodów nieprawidłowości utrudniających przeprowadzenie ćwiczeń.

Uczestnikami zawodów byli druhny i druhowie z wszystkich jednostek OSP z terenu naszej Gminy podzieleni na następujące grupy:
- grupa A - seniorzy, grupa wiekowa powyżej 18 roku życia: strażacy z OSP Pleśna, OSP Rzuchowa, OSP Janowice, OSP Lubinka, OSP Szczepanowice i 2 drużyny z OSP Lichwin,
- grupa C - kobiety, jako jedyna grupa żeńska seniorek reprezentowała jednostkę OSP Szczepanowice,
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza męska w grupie wiekowej (16 - 18 lat) reprezentowana przez OSP Szczepanowice,
- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze męskie w grupie wiekowej (12 - 16 lat) reprezentowane przez OSP Pleśna i 2 drużyny tzw. "młodzików" z OSP Rzuchowa.
Łącznie w zawodach wzięło udział 12 drużyn strażackich w różnych grupach wiekowych.

Skład drużyn przedstawiał się następująco:
grupa "A" - drużyna składała sie z 9 osób (8 zawodników, w tym dowódca oraz jeden zawodnik rezerwowy):
- dowódca drużyny,
- przodownik roty I,
- pomocnik przodownika roty I,
- przodownik roty II,
- pomocnik przodownika roty II,
- rozdzielaczowy,
- łącznik,
- mechanik,
- zawodnik rezerwowy.
grupa "C" - drużyna składała sie z 10 osób (8 zawodniczek, w tym dowódca oraz jedna zawodniczka rezerwowa i mężczyzna w wieku powyżej 18 lat z danej OSP, którego zadaniem jest obsługa motopompy):
- dowódca drużyny,
- przodownik roty I,
- pomocnik przodownika roty I,
- przodownik roty II,
- pomocnik przodownika roty II,
- rozdzielaczowy,
- łącznik,
- mechanik,
- zawodniczka rezerwowa,
- obsługujący motopompę.

Konkurencja ćwiczenia bojowego obejmowała następujące zadania:
1) dobiegniecie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu),
2) zbudowanie linii ssawnej,
3) zbudowanie linii głównej z 2-ch odcinków W-75,
4) zbudowanie 2-ch linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda),
5) uruchomienie motopompy i zassanie wody,
6) podanie 2-ch prądów wody ze stanowisk gaśniczych,
7) przewrócenie pachołków, obrócenie/złamanie tarczy prądem wody.

Zarówno sztafeta jak i ćwiczenie bojowe wymagało od wszystkich zawodników wiele sprytu, umiejętności i sprawności sportowej, szczególne od tych najmłodszych uczestników.

Kolejność czołowych miejsc w zawodach sportowo - pożarniczych przedstawia się następująco:
Grupa A seniorzy
1 miejsce OSP Pleśna zarówno w ćwiczeniu bojowym jak i w sztafecie z łącznym wynikiem klasyfikacji generalnej zawodów 110 pkt., tym samym zdobywając puchar Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa,
2 miejsce OSP Rzuchowa z wynikiem łącznym 117 pkt.
3 miejsce OSP Szczepanowice z wynikiem łącznym 124 pkt.
Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w grupie wiekowej (12 - 16 lat) zwyciężyła drużyna z Rzuchowej "2" z wynikiem łącznym 184 pkt.
2 miejsce drużyna z Pleśnej z wynikiem łącznym 185 pkt.
3 miejsce drużyna Rzuchowa "1" z wynikiem łącznym 192 pkt.

Łączna ilość zdobytych punktów jest to czas liczony w sekundach, jaki uzyskały drużyny łącznie w obu konkurencjach: sztafeta i ćwiczenie bojowe.
Zwycięzcom czołowych miejsc gratulujemy.


Nagrody i puchary zostały ufundowane przez Wójta Gminy Pleśna Pana Stanisława Burnata.

Myślę, że nie ma przegranych na tych zawodach, wszyscy uczestnicy uzyskanymi wynikami udowodnili na co ich stać, szczególnie najmłodsi ochotnicy, którzy swoim strażackim, bojowym zacięciem dostarczyli wszystkim niezapomnianych emocji, tym samym udowadniając, że w pełni zasługują na zaszczytne miano strażaka ochotnika.

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Pleśnej
dh Elżbieta Kędzior
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna