A K T U A L N O Ś C I


PORZĄDEK OBRAD VI SESJI RADY GMINY PLEŚNA W DNIU 23 MARCA 2011 ROKU

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Pana Stanisława Sorysa - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2012 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pleśnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pleśnej za 2010 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pleśna za 2010 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna