A K T U A L N O Ś C I


                          

POTRAFIĘ WIĘCEJ...

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


W Szkole Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt będzie realizowany od 1 października 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Celem projektu jest nabycie wiedzy i wzrost umiejętności w zakresie kultury i sztuki u dzieci z klas I-III uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pleśnej, będących mieszkańcami Gminy Pleśna. W projekcie będą realizowane zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, i teatralne.

Liczba uczestników jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach dodatkowych powinny dostarczyć dokumentację uczestnictwa do 20 października 2010 r. do Sekretariatu Szkoły Podstawowej w Pleśnej (Biuro Porjektu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

O zakwalifikowaniu na zajęcia dodatkowe będzie decydował status materialny (poniżej 500,00 zł na jednego członka rodziny) oraz kolejność zgłoszeń. Oceny zgłoszeń dokona komisja rekrutacyjna.

Regulamin rekrutacyjny dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.plesna.pl

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Pleśnej www.spplesna.szkolnastrona.pl


Regulamin rekrutacji
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna