A K T U A L N O Ś C IFundusze na rozwój Urzędu Gminy

Gmina Pleśna razem z gminami: Szczurowa, Wierzchosławice, Zakliczyn, Radłów otrzymała środki na poprawę i zwiększenie ilości i jakości elektronicznych usług publicznych. Od czerwca 2014r. do września 2015r. wspólnie będziemy realizować projekt pn. "Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych- ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn".

Celem głównym projektu jest rozwój standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP w 5 jednostkach samorządu terytorialnego.

Projekt jest odpowiedzią na konieczność zmian w administracji publicznej- informatyzacji urzędów administracji rządowej i samorządowej w celu oferowania usług najwyższej jakości przy największej efektywności kosztowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Liderem projektu jest Gmina Radłów.

Do ważniejszych działań realizowanych w ramach projektu zaliczyć można:
1. Modernizację strony internetowej: zadanie polegać będzie m.in. na modernizacji strony internetowej z instruktażem zakładania Profilu Zaufanego, utworzenia funkcji dla osób słabowidzących i niedosłyszących.
2. Utworzenie Portalu Klienta e-Urząd: zadanie polega m.in. na utworzeniu indywidualnych kont dla mieszkańców umożliwiających sprawdzanie stanu zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych.
3. Utworzenie systemu informowania mieszkańców za pomocą sms/e-mail: w ramach systemu mieszkańcy będą powiadamiani o zagrożeniach meteorologicznych, terminach płatności podatków, opłat za wywóz śmieci, zebraniach wiejskich, lokalnych imprezach.
4. Przygotowanie i uruchomienie usług elektronicznych na ePUAP.
5. Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. Działający w Gminie Pleśna SIP zostanie rozbudowany o kolejne warstwy.
6. Otwarcie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego.
7. Budowę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP.
8. Utworzenie Punktu Informacji dla mieszkańców (e-BOK): zadanie polega na utworzeniu Punktu Informacji dla mieszkańców wraz z udostępnieniem sieci internetowej dla klienta w urzędzie (hot spot), umożliwiającego sprawdzenie stanu sprawy załatwianej przez mieszkańca za pośrednictwem ePUAP, kart usług, elektronicznych formularzy, wypełnienie formularzy, założenia działalności gospodarczej i dokonywania w niej zmian, itp.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 346 272,00 zł (w części dotyczącej Gminy Pleśna: 283 063,13 zł).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna