A K T U A L N O Ś C ISTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PLEŚNA NA LATA 2014-2020

Gmina Pleśna realizuje działania związane z budową Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 r. Prace te polegają na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić optymalny rozwój społeczny Gminy. Planowane jest powiązanie zadań, które zostały zapisane w Strategii, z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego. Dzięki temu zwiększą się szanse Gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na zadania społeczne.

Dla efektywnej realizacji tego przedsięwzięcia powołany zostanie Zespół ds. opracowania strategii, do którego zaproszeni zostaną przedstawiciele środowisk związanych z polityka społeczną w naszej Gminie. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie założeń budowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pleśna na lata 2014-2020 r.

W czerwcu 2014 r. zostaną zorganizowane warsztaty strategiczne. Podczas tych spotkań roboczych zdiagnozujemy sytuację społeczną w Gminie oraz zidentyfikujemy nowe zadania.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna (adres: Pleśna 240, sala widowiskowa) w dniu 12 czerwca 2014 roku o godzinie 13:00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu i współpracy w ramach budowy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pleśna na lata 2014-2020 r.

Projekt "Nowoczesne Zarządzanie Publiczne" o numerze POKL.05.02.01-00-025/12, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V - Dobre rządzenie.

Harmonogram prac w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pleśna na lata 2014-2020


                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna