A K T U A L N O Ś C I


VIII SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 28 czerwca 2011 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Pleśna.


Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pleśna za 2010 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pleśna za 2010 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalenia diety dla sołtysów Gminy Pleśna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej za 2010 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna za 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleśna".
 14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pleśna.
 20. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 21. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty przy nierównej wartości zamiennych nieruchomości.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pleśna obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i zasad ich odbudowy.
 26. Informacja o pracy doraźnej Komisji do opracowania zmian w Statucie Gminy Pleśna i Statutach Sołectw.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna