A K T U A L N O Ś C IProgram Rozwoju Produktów Turystycznych w Gminie Pleśna

Gmina Pleśna jako jedna z 16 gmin w Polsce zakwalifikowała się do udziału w projekcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach którego opracowywane były innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania publicznego. W przygotowanie ww. rozwiązań zaangażowani byli pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Decyzją władz Gminy, dla naszej jednostki opracowany został dokument dotyczący rozwoju produktów turystycznych. W okresie od maja do sierpnia 2014r. odbyły się spotkania z przedsiębiorcami i przedstawicielami lokalnych organizacji działających w sferze turystyki, podczas których dyskutowano o potencjale turystycznym naszej gminy. Autorzy opracowania odwiedzili także lokalne gospodarstwa agroturystyczne, Pałac w Janowicach, Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.

Program Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna jest innowacyjnym dokumentem, który w celu rozwoju turystyki wykorzystywać ma marketingowe podejście do kształtowania rozwoju jednostki terytorialnej określane mianem marketingu terytorialnego, z uwzględnieniem koncepcji marketingu mix, w ramach której identyfikujemy produkt turystyczny, odbiorców, narzędzia promocji.

Wyboru produktów turystycznych, których rozwijanie w gminie Pleśna powinno znaleźć odzwierciedlenie w uatrakcyjnieniu oferty turystycznej dokonano na podstawie:
- określenia pozytywnych i negatywnych uwarunkowań gminy w tym obszarze,
- wywiadów i warsztatów przeprowadzonych z przedstawicielami samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców,
- wizyt studyjnych przeprowadzonych w gminnych instytucjach kultury, zlokalizowanych na jej obszarze obiektach zabytkowych, siedzibach lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych,
- identyfikacji współczesnych trendów w zakresie rozwijania oferty turystycznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioski wyciągnięte z ww. działań utwierdziły zespół ekspercki w przekonaniu, że gmina Pleśna dysponuje wewnętrznym i specyficznym potencjałem, który pozwoli rozwinąć trzy typy turystyki na jej obszarze:

- eko-turystyka: Zdrowo z natury
Gmina Pleśna może zaoferować wysokiej jakości środowisko przyrodnicze, w obszarze którego rolnicy produkują bezpieczną dla zdrowia żywność. Wokół tej działalności udało się zaktywizować gospodarczo część lokalnej społeczności oraz wytworzyć modę na produkty "Od Rolnika", co przyciąga kolejnych klientów na obszar gminy i daje silne podstawy do rozwoju ekoturystyki. W ramach zadań zaplanowano m.in. stworzenie "koszyka" produktów lokalnych - zestawu, komplementarnych produktów/gadżetów lokalnych mogących pełnić funkcje prezentowe.

- turystka aktywna: Z góry i pod górę - zdrowo i z wigorem
Atuty środowiska przyrodniczego oraz walory krajobrazowe gminy mogą być wykorzystane do uruchomienia na jej obszarze turystyki pieszej, rowerowej i konnej, a obecność osób preferujących aktywny wypoczynek pozwoli je zainteresować dwoma pozostałymi produktami turystycznymi. W ramach działań zaplanowano m.in. wyznaczenie i oznakowanie szlaków i ścieżek dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

- turystyka dziedzictwa: Odkrywanie tajemnic I wojny światowej
Gminę Pleśna wyróżnia ilość i jakość zasobu materialnego dziedzictwa kulturowego I wojny światowej (przede wszystkim cmentarzy wojennych). Należy w tym upatrywać szansy do zainteresowania nowych grup odbiorców historią I wojny światowej, co wydaje się być wciąż obszarem "niezagospodarowanym". W ramach działań zaproponowano m.in. utworzenie muzeum I wojny światowej.

W dokumencie dokładnie opisano wszystkie ww. produkty turystyczne, z określeniem ich odbiorców, kanałów promocji, partnerów, planem działania władz lokalnych w zakresie tworzenia i wdrażania produktów turystycznych.

Program Rozwoju Produktów Turystycznych w Gminie Pleśna zostanie zaprezentowany Radnym na najbliższej sesji Rady Gminy.

Program Rozwoju Produktów Turystycznych w Gminie Pleśna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2.

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna