A K T U A L N O Ś C I


NOWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY PLEŚNAPodczas styczniowej sesji Rady Gminy Pleśna uchwalona została Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020, która zastąpiła dotychczas obowiązujący dokument strategiczny. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z nową strategią, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod poniższym adresem:

http://bip.malopolska.pl/ugplesna/Article/id,211426.html

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pleśna prowadzona jest w ramach projektu pn. "Nowoczesne Zarządzanie Publiczne", finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie PO KL 5.2.1) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna