A K T U A L N O Ś C I


Absolwent na Rynku Pracy

W związku z tym, że nie udało się zebrać odpowiedniej liczby uczestników do projektu, rekrutacja została przedłużona i będzie miała charakter ciągły, obecna grupa osób zostanie skierowana na szkolenia, natomiast dalsi zgłaszający się uczestnicy w grupie 10-osobowej będą kierowani na szkolenia tak, aby wszystko miało płynny przebieg.

Projekt Absolwent na Rynku Pracy realizowany jest przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Projekt ten kierowany jest do osób między 15 a 27 rokiem życia, które do 12 miesięcy od otrzymania świadectwa ukończenia szkoły pozostają bez zatrudnienia i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy i zamieszkują powiat: gorlicki, tarnowski, dąbrowski.

W ramach Projektu oferujemy:

Szkolenia - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń. Szkolenia zakończą się egzaminem. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, adekwatne do tematyki szkoleń oraz stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Staże zawodowe - dla większości uczestników przewidziane są staże zawodowe trwające 4 miesiące. Staże będą odbywały się u lokalnych pracodawców na podstawie umowy między Projektodawcą a pracodawcą i stażystą. Stażyści w okresie odbywania stażu otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł/brutto.

Uczestnicy, którzy nie otrzymają zatrudnienia do czasu zakończenia staży zawodowych, zostaną objęci programem pośrednictwa pracy.

Więcej informacji w biurze projektu:
ul. Sikorskiego 5, pok. 20,
33-100 Tarnów
numer kontaktowy 14 684 88 24
tel.kom: 733 517 613
lub na stronie
www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna