A K T U A L N O Ś C I


Program YOUNGSTER Plus w Gimnazjum w Pleśnej

     Od września w Gimnazjum w Pleśnej rozpoczęła się realizacja programu Youngster Plus, w ramach którego uczniowie klas trzecich mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Stosowane w ramach programu rozwiązania metodyczne pozwalają na bardziej efektywną naukę języka.

Zajęcia prowadzone są w ramach zajęć pozalekcyjnych w oparciu o podręczniki, które uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatnie w ramach programu. Każda z grup zaawansowania zobligowana jest do zrealizowania 90 godzin lekcyjnych zajęć w ramach roku szkolnego.

Zajęcia w ramach programu Youngster są odpłatne dla uczniów w wysokości 5 zł/ m-c. Środki z tego tytułu są w całości przeznaczane na potrzeby szkoły, przede wszystkim na potrzeby programu (np. z zebranych środków można zakupić pomoce dydaktyczne).

Gmina zobowiązana jest m.in. do współfinansowania wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia, zapewnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć, zorganizowania i zapewnienia wszystkim uczniom uczestniczącym w zajęciach i mieszkających poza miejscowością, w której jest prowadzona nauka, dowozu (transportu) do domów, skorelowanego z zajęciami pozalekcyjnymi.

Program Youngster realizowany jest przy wsparciu finansowym Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w ramach programu Youngster Plus.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna