A K T U A L N O Ś C IRusza rekrutacja osób do projektu "KONSERWATOR Bis - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia".

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 13 lutego 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (dziennik podawczy, parter) do godz. 16:00 lub w Urzędzie Gminy Pleśna (sekretariat, I piętro) do godz. 15:30 (liczy się data wpływu).

Dokumenty:

1. Oferta - konserwator
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia
4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Regulamin rekrutacyjny
6. Karta oceny formalnej
7. Karta oceny merytorycznej                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna