A K T U A L N O Ś C I


PŁATNIKU rozlicz PIT-11 przez Internet

Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniała PIT za Podatnika. Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznego składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) - warto przygotować się do tego już teraz.

Dlatego też zachęcamy płatników podatku dochodowego od osób fizycznych do składania deklaracji i informacji dotyczących zatrudnionych pracowników za 2013r. do skorzystania z elektronicznej formy przesłania do urzędu skarbowego PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-R.

Korzyści wynikające ze stosowania elektronicznej formy rozliczeń informacji PIT-11 za pośrednictwem systemu e-deklaracje:
- eliminacja konieczności "ręcznego" podpisywania i wysyłania dokumentów,
- automatyczne uzyskanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
- podgląd danych (formularz) zgodny z wymaganiami Ministerstwa Finansów,
- bezpieczny transfer danych.

Powyższe korzyści przekładają się na wymierną oszczędność szeroko rozumianych nakładów administracyjnych zarówno po stronie płatnika, jak i aparatu skarbowego,
tj. oszczędność czasu i nakładów finansowych w porównaniu ze stosowaniem metody papierowej w rozliczeniach podatkowych, w tym:
- oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wysyłką dokumentów, w tym pobrania formularzy papierowych, ręcznego wypełniania, podpisów, pieczętowania, kopertowania i dostarczenia/wysyłki do właściwego urzędu skarbowego,
- oszczędność materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania informacji PIT-11,
- oszczędność środków finansowych związanych z opłaceniem wysyłki bądź osobistego dostarczenia informacji PIT-11 do właściwych urzędów skarbowych.

Ponadto stosowanie elektronicznej formy rozliczeń umożliwia wyekspediowanie informacji PIT-11 z dowolnego miejsca z dostępem do internetu oraz daje pewność
co do zachowania terminu złożenia informacji PIT-11 (decyduje moment wysyłki) potwierdzoną Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). Tym samym wyeliminowane zostaje ryzyko zagubienia czy zniszczenia informacji PIT-11, a zatem eliminowane jest ryzyko nieterminowego wywiązania się z obowiązku podatkowego
i ewentualnych konsekwencji prawnych (karnych skarbowych) z tym związanych.

List otwarty do płatników 2014.pdf
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna