A K T U A L N O Ś C I


ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe
zaprasza do udziału w projekcie
"Małopolskie Doradztwo Biznesowe"

Adresaci projektu:
Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorca, który:
. posiada status mikro, małego lub średniego;
. prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa małopolskiego.
Opis projektu:
Ścieżka doradztwa dla każdego przedsiębiorstwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów. Dzięki temu wsparcie udzielane danej firmie jest kompleksowe i zapewnia tym samym najwyższą jakość świadczonych usług doradczych. Doradztwo wykonywane jest w sposób zindywidualizowany w oparciu o konkretne potrzeby danej firmy, ich zbadaniu służy etap I - diagnoza. Kolejnym etapem jest doradztwo bezpośrednie świadczone przez profesjonalnych doradców, którego celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań "na miarę potrzeb klienta". Po dokonaniu diagnozy oraz udzieleniu wsparcia doradztwa bezpośredniego nastąpi etap III - strategia, czyli opracowanie dokumentu, który będzie zawierał rozwiązania zidentyfikowanego problemu i wskazówki dotyczące wdrożenia innowacyjnej zmiany. Ostatnim elementem wsparcia udzielanego w ramach projektu "Małopolskie Doradztwo Biznesowe" jest etap IV - monitoring wdrożenia, gdzie następuje weryfikacja zmian będących efektem usługi doradczej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa każdemu etapowi projektu przyporządkowana jest odpowiednia ilość godzin pozwalająca na precyzyjne i rzetelne świadczenie usługi.
. dział w projekcie jest bezpłatny - dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedsiębiorstwa uzyskują wsparcie w postaci pomocy de minimis (dofinansowanie 100%).
. Łatwość dostępu - możliwość uzyskania doradztwa w siedzibie firmy lub jednym z 6 Punktów Informacyjno-Doradczych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego: Krakowie, Bochni, Wieliczce, Nowym Sączu, Olkuszu i Zakopanem.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
. Doradztwo prawne
. Doradztwo strategiczne
. Finanse w przedsiębiorstwie
. Marketing
. Podatki
. Trendy i prognozy branżowe
. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
. Zarządzanie przedsiębiorstwem
. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rekrutacja do projektu:
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zgłoszeń do udziału w projekcie jest Pani Monika Rutana - Specjalista ds. rekrutacji i obsługi beneficjentów. Kontakt: monika.rutana@aof.pl, tel. (12) 410 00 67, www.aof-mdb.pl

Korzyści dla uczestnika projektu:
. Szansa na uzyskanie wiedzy i umiejętności, które mogą przyczynić się do zwiększenia zysków i/lub ograniczenia kosztów, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa.

. Dynamiczny lub skokowy rozwój dzięki stosowaniu wypracowanej w ramach doradztwa strategii rozwoju firmy oraz obszarów objętych doradztwem.

. Szeroki zakres wsparcia - oferujemy doradztwo z 9 różnych obszarów (marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo strategiczne, finanse w przedsiębiorstwie, podatki, trendy i prognozy branżowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne).

. Zindywidualizowane podejście, wypracowanie skutecznych rozwiązań biznesowych - każde przedsiębiorstwo otrzyma pakiet kompleksowego doradztwa z wybranego zakresu "szyty na miarę potrzeb klienta".

. Profesjonalna obsługa, wiedza i doświadczenie najlepszych doradców będących specjalistami w swej dziedzinie, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz szeroki zakres wiedzy.

. Wiarygodność, doświadczenie oraz rzetelność realizatora - firma ART OF FINANCE świadczy usługi doradcze dla ok. 80-100 przedsiębiorstw rocznie, jest wiodącą firmą doradczą w województwie małopolskim. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna